ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ


Политика за защита на личните данни на физически лица

Като неразделна част от Общите условия на Сайта, моля запознайте се обстойно с Политиката за защита на личните данни. Съгласието с Политиката е необходимо условие, за да можете да използвате услугите на JOBSME.BG.

Информация за администратора на лични данни:

Джобсми ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202937461, със седалище и адрес на управление: Гр. София, кв. Драгалевци, ул. Ненко Балкански № 1, А-13, Тел: +359898937767; e-mail: contact@jobsme.bg

Jobsme.BG обработва Вашите данни на следните основания:

• Сключения между Вас и JOBSME.BG договор с цел изпълнение услугите и задълженията на Сайта;
• Вашето изрично съгласие, което предоставяте чрез извършването на регистрацията и приемането на Общите условия и настоящата Политика;
• При предвидено задължение по закон.

Цели на обработка:

JOBSME.BG събира и обработва предоставените от Вас данни при регистрация, необходими за изпълнението на целите и използването на услугите, предоставяни от Сайта.

Вашите данни, доколкото те са Лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, се събират и обработват от JOBSME.BG като администратор на лични данни с Вашето изрично, недвусмислено и доброволно съгласие, което Вие предоставяте при осъществяването на регистрация.

Всяко физическо лице (кандидат), което иска да използва услугите на JOBSME.BG, трябва да премине през процеса на регистрация, който включва предоставянето на валиден имейл адрес. Вашата електронна поща служи и за осъществяването на необходимата комуникация между Вас и JOBSME.BG относно Вашия акаунт и/или уведомяване относно промени в предоставяните услуги.

За целта на тази комуникация JOBSME.BG използва платформата MailChimp за автоматизиране на маркетинга. При регистрация, Вие се съгласявате Вашият email адрес и имена да бъдат предоставени на MailChimp, където те ще се съхраняват и обработват в съответствие с Политиката за сигурност на MailChimp.

При използване на Вашия акаунт, вие предоставяте лични данни чрез попълването на Вашия профил или чрез качването на автобиография, които служат за използване услугите на сайта, т.е. кандидатстване за обяви. Попълнената от Вас информация и запазени документи се съхраняват в базата данни на сайта единствено с цел използването на услугата. Информацията във Вашия профил е видима единствено за Вас и за съответните работодатели/агенции, по чиито обяви сте кандидаствали. Като получател на предоставените от Вас данни, работодателят е отговорен за тяхното обработване.

Като администратор на лични данни JOBSME.BG не предоставя Вашите данни на трети лица. Изключение може да възникне единствено в следните случаи:

• Когато това е предвидено в закон
• Ако това бъде поискано по надлежния ред от компетентен държавен или съдебен орган

Във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 JOBSME.BG не събира следните категории специални (чувствителни) данни:

– данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

– документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни. Вие сте длъжни да не съхранявате такива данни във Вашия профил или чрез качените от Вас документи и да не ги предоставяте на работодателите/агенциите чрез Сайта. Предоставянето на тези категории данни и/или на неистинна информация е изцяло Ваш риск и отговорност. JOBSME.BG няма задължението да следи за наличието на тези категории данни, нито за истинността на предоставяната от Вас информация.

Във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 Вие разполагате със следните права:

• Право на информираност (във връзка с обработването на Вашите данни).
• Право на достъп до собствените Ви лични данни.
• Право на коригиране. Във всеки един момент Вие имате правото да коригирате/допълните личните данни във Вашия профил в случай, че те са некоректни/неточни.
• Право на изтриване. Вие имате право да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (т.нар. „право да бъдеш забравен“), освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
Можете да поискате изтриването на Вашите данни при следните условия:
• Личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие желаете да оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
• Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза.
• Право на ограничаване на обработването от страна на администратора (JOBSME.BG.
• Право на преносимост на личните данни.
• Право на възражение спрямо обработването на Ваши лични данни.
• Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай на нарушаване на правата Ви. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Изтриване на акаунт:

Вие имате възможността сами да закриете Вашия акаунт в JOBSME.BG чрез използването на опцията Изтрий профил. Чрез потвърждаване на изтриването всички Ваши данни биват заличени, включително подадените кандидатури.
Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото изтриване.
JOBSME.BG съхранява предоставената от Вас информация за срок от 5 години при неактивност. В случай, че не използвате Вашия акаунт в рамките на период от 5 години, той ще бъде закрит и всички данни в него ще бъдат изтрити.

Резервно копие(Backup)

С цел осигуряване на надеждност на услугите, предоставяни от JOBSME.BG и предотвратяване загуба на данни по технически причини, Сайтът използва система за автоматично запазване на копие от данните (вкл. относно изтрити данни), която се обновява на месечна база.

Длъжностно лице по защита на данните:

Въпроси и искания, свързани с упражняване на Вашите права относно защитата на лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на JOBSME.BG: Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20. Имейл: contact@jobsme.bg.

Бисквитки:

Бисквитките (cookies), са файлове информация, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство. Те са необходими за предоставяне на някои от услугите на Сайта с цел по-бързо идентифициране и разпознаване на Вашето устройство и по този начин подобряват и улесняват Вашия достъп и сигурност в JOBSME.BG.
Бисквитките се съхраняват за максимален срок от 6 месеца
В случай, че желаете да изтриете бисквитките, можете да го направите от настройките на Вашия браузър. За повече информация, посетете aboutcookies.org.

Последна актуализация: 12-и май 2019 г.