Правила и Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


За да използвате услугите на Сайта, моля запознайте се с Общите условия за ползване и Политиката за сигурност на JOBSME.BG, изчерпателно описани по-долу.

Jobsme.bg („Сайтът“) е собственост на Джобсми ЕООД, регистрирано в гр. София, ЕИК: 202937461 със седалище гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 14. Сайтът предоставя услуги, включващи публикуване на обяви за работа, търсене и кандидатстване за работни места, създаване и съхраняване на автобиографии и др.

1. Регистрация

1.1 Регистрацията е необходимо условие за използване услугите на Сайта.
1.2 Регистрацията в Сайта е безплатна.
1.3 Регистрацията бива два вида в зависимост от ролята на потребителя – кандидат или работодател.

Кандидат – работник/служител по смисъла на Кодекста на труда (КТ), който желае да кандидатства по публикуваните отворени позиции за работа.

Работодател – физическо или юридическо лице по смисъла на КТ, което желае да публикува обяви за отворени работни позиции с цел набиране на персонал.

1.4 Създаването на потребителски профил на Сайта е обвързано с получаване на потвърдителен имейл на посочената от Вас електронна поща, като част от необходимата комуникация между JOBSME.BG и потребителя. В тази връзка, Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от JOBSME.BG по чл.5 ЗЕДЕУУ

2. Права и задължения на потребителя.

2.1 Потребителят се задължава да се запознае с Общите условия и Политиката за сигурност на JOBSME.BG и да се съгласи с тях в съответното поле при регистрация с цел използване услугите на Сайта. При несъгласие потребителят не може да създаде потребителски профил и да използва услугите на JOBSME.BG.

2.2 Потребителят избира съответния профил при регистрация, съгласно т. 1.3 от настоящите общи условия.

2.3. Потребителят, регистриран като работодател, се задължава да публикува само действително съществуващи обяви за работа. Той носи отговорност за съдържанието на обявите, които биват предварително разглеждани и одобрявани за публикуване от екипа на JOBSME.BG.

2.4 Потребителят, регистриран като работодател, има възможността да разглежда профилите на кандидатите, които са кандидатствали по неговите обяви. Работодателят има възможността сам да търси профили и на други кандидати, по предварително зададени от него критерии.

2.5 Потребителят, регистриран като кандидат, има възможността да избере дали профилът му да бъде публичен. Ако профилът не е публичен, той няма да бъде достъпен за работодателите при търсене по кандидати, а ще бъде видим само тези работодатели, за чиито обяви е кандидатствал. Тази опция може да бъде променена във всеки един момент от профила на кандидата.

2.6 С регистрацията си потребителят, регистриран като кандидат, декларира, че е трудово дееспособен по смисъла на Кодекса на труда и има навършена необходимата възраст за постъпване на работа (чл.301 КТ).

2.7 Потребителите се задължават да предоставят точна и вярна информация; да използват услугите на Сайта добросъвестно и по предназначение, като спазват българското законодателство; да не публикуват или разпространяват чрез или на Сайта незаконно, неморално или нецензурно съдържание или такова, подлежащо на авторски права.

2.8 Потребителите имат възможността да подават сигнали до екипа на JOBSME.BG в случай на некоректно съдържание или отношение от страна на други потребители, които са в разрез с настоящите Общи условия, както и да отправят предложения относно работата на сайта.

3. Права и задължения на JOBSME.BG

3.1. JOBSME.BG се задължава да проверява обявите за работа преди публикуването им с цел спазването на горепосочените условия. В този смисъл екипът на JOBSME.BG си запазва правото да не публикува/да изтрива обяви с нецензурно, неморално или дискриминационно съдържание, или такива, които не се отнасят до предлагане на конкретна работна позиция.

3.2 JOBSME.BG предоставя на кандидатите възможността да съхраняват необходимите за ползването на сайта и кандидатстването за отворените позиции документи, както и да създават автобиографии в потребителските си профили. Достъпът до създадената и съхраняваната информация е ограничен единствено до самия потребител и до работодателите, за чиито обяви кандидатства (в зависимост от избраната форма за кандидатстване).

3.3 JOBSME.BG предоставя на потребителите платформа за публикуване на обяви и кандидастване за отворени работни места, без да играе ролята на посредник между кандидат и работодател и по никакъв начин не взема участие в подбора на служители.

3.4 JOBSME.BG се задължава да следи за спазването на условията в т.2.5 и да отговаря в случай на подадени сигнали/предложения по т.2.6 и при необходимост да санкционира потребителите чрез предупреждение, изтриване на обява или закриване на акаунт.

3.5 JOBSME.BG се задължава да съхранява и обработва лични данни в съответствие с приложимото българско и европейско законодателство. Изчерпателна информация относно тази точка се съдържа в Политиката за сигурност на JOBSME.BG , която е неизменна част от настоящите Общи условия.

4. Промени

JOBSME.BG си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия при възникнала необходимост, произлизаща от законодателни промени или с цел подобряване използването на услугите на сайта.

5. Политика за защита на личните данни на физическите лица

Като неразделна част от Общите условия на Сайта, моля запознайте се обстойно с Политиката за защита на личните данни. Съгласието с Политиката е необходимо условие, за да можете да използвате услугите на JOBSME.BG.